ผลประชามติ ปชช.รับร่างรธน.-คำถามพ่วง

เกาะติด!ความเคลื่อนไหว-ผลการออกมาใช้สิทธิ์ ‘ลงประชามติ’ ของประชาชน ในวันที่ 7 ส.ค.59 กับ 2 ประเด็นสำคัญคือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ทั้งฉบับ และ 2.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นคำถามพ่วงเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เวลา 08.00-16.00 น.ผลประชามติ

สำหรับผลการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญร้อยละ 61 และเห็นชอบคำถามพ่วงร้อยละ 58 มีผู้มาลงคะแนนเสียง 27 ล้านคน โดยเมื่อแยกรายภาค พบว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงภาคกลาง-ใต้ คะแนนเห็นชอบทิ้งห่าง ภาคเหนือคะแนนรับ-ไม่รับสูสี ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ออกเสียงไม่รับ (ผลการนับร้อยละ 94 ทั่วประเทศ มีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งประเทศ 27,623,126 คน เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 15,562,027 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 ไม่เห็นชอบ 9,784,680 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 ส่วนประเด็นที่สอง คำถามพ่วง ได้รับคะแนนเห็นชอบ 13,969,594 คน คิดเป็นร้อยละ 58.11 ไม่เห็นชอบ 10,070,599 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 รวมบัตรดี 26,688,729 ใบ บัตรเสีย 869,043 ใบ)

สำหรับข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงฯ ทั่วประเทศมีจำนวนทั้งหมด 50,585,118 คน แยกเป็นภาคกลาง 17,704,137 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,009,430 คน ภาคเหนือ 9,043,219 คน และภาคใต้ 6,828,332 คน จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร 4,483,075 คน รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา 2,054,425 คน และ จ.ขอนแก่น 1,429,431 คน จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยที่สุดคือ จ.ระนอง 131,768 คน